ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie: april 2013

Artikel 1 Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. gebruiker: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden.
b. opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
c. overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening tussen gebruiker en opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook al zouden deze in het kader van een eerdere rechtsbetrekking zijn aanvaard.
2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de gebruiker zijn geaccepteerd.
2.4 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij de inzet van derden overeengekomen is.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Met tijdig wordt bedoeld: binnen de door de gebruiker genoemde termijn. In geval van overschrijding van die termijn heeft gebruiker het recht de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortkomende extra kosten conform de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige informatie.
3.3 De door gebruiker uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; ze zijn geldig gedurende 30 dagen na de dagtekening ervan. Gebruiker is slechts aan die offertes gebonden die door opdrachtgever schriftelijk binnen die termijn worden bevestigd.
3.4 De overeenkomst komt tot stand, hetzij zodra de opdrachtgever het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, hetzij doordat de gebruiker het voorstel of de uitnodiging van de opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst heeft aanvaard en overeenstemming is bereikt over de condities.
3.5 Indien de aanvaarding (eventueel op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod dan is gebruiker daaraan niet gebonden.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Gebruiker zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 De in 4.1 genoemde bepaling draagt het karakter van een inspanningsverplichting hetgeen betekent dat het resultaat niet wordt gegarandeerd.
4.3 Het betrekken of inschakelen van derden ter uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend na onderlinge instemming.
4.4 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Personeel
5.1 Gebruiker kan in overleg met de opdrachtgever de persoon van de coach, trainer of consultant of de samenstelling van het adviesteam wijzigen. De wijziging mag de kwaliteit en continuïteit van de werkzaamheden niet ongunstig beïnvloeden.
5.2 Een wijziging als genoemd in art. 5.1 kan ook op verzoek van opdrachtgever in overleg met en na instemming van de gebruiker plaatsvinden.

Artikel 6 Tarieven
6.1 De tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn exclusief reisuren, reis- en verblijfskosten. Lesmaterialen worden expliciet in rekening gebracht tenzij anders vermeld.

Artikel 7 Betaling
7.1 Het honorarium en de kosten als genoemd in art. 6 worden meteen na totstandkoming van de  overeenkomst en zodra blijkt van een tussentijdse verandering in de zin van art. 6.2 en / of van meerwerk in rekening gebracht.
7.2 Het in art. 7 lid 1 bepaalde is niet van toepassing in geval van declaratie door middel van nacalculatie.
7.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn betaalt is deze in verzuim van rechtswege, een ingebrekestelling of sommatie is hiertoe niet vereist. Wanneer deze situatie zich voordoet dan is de opdrachtgever elke maand wettelijke rente over het te declareren bedrag aan gebruiker verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.
7.5 Wanneer gebruiker in geval van verzuim als bedoeld in art. 7.4 of in geval van andere tekortkomingen van opdrachtgever in de nakoming van de verplichtingen overgaat tot (buiten)gerechtelijke maatregelen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden berekend conform het incassotarief zoals opgenomen in het calculatieschema voor advocatendeclaraties, uitgegeven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 8 Meer opdrachtgevers
8.1 Indien de opdracht verstrekt is door meer opdrachtgevers dan zijn alle opdrachtgevers, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie, hoofdelijk en geheel aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen jegens gebruiker.

Artikel 9 Wijziging van de opdracht
9.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
9.2 Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat het beoogde tijdstip van voltooiing kan worden beïnvloed door tussentijdse wijziging of aanvulling van de opdracht.
9.3 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of van de uitvoering daarvan leidt tot meerwerk dan zal dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever worden bevestigd en in rekening gebracht.
9.4 Gebruiker zal gevolgen voor het honorarium of kostenvergoedingen als gevolg van tussentijdse wijzigingen zoals beschreven in dit artikel zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mededelen.

Artikel 10 Wijziging samenstelling cursus
10.1 (Individuele) trainingen worden zoveel mogelijk gegeven zoals vooraf omschreven. Gebruiker behoudt zich het recht voor tijdens de duur van de training de samenstelling ervan aan gewijzigde inzichten aan te passen.

Artikel 11 Duur van de opdracht
11.1 De duur van de opdracht kan, behalve door de inspanning van de coach, trainer of consultant, worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de informatie die gebruiker verkrijgt en de medewerking die aan gebruiker wordt verleend. De overeengekomen doorlooptijd kan daardoor worden gewijzigd.

Artikel 12 Tussentijdse beëindiging opdracht
12.1 De overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd indien een der partijen van mening is dat uitvoering redelijkerwijs niet meer kan plaatsvinden. Zulks dient tijdig, schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd aan de wederpartij te worden medegedeeld.
12.2 Wanneer door de opdrachtgever wordt overgegaan tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst, dan heeft gebruiker recht op financiële compensatie.
12.3 Indien één der partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens de ander, dan is die ander gerechtigd de gesloten overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Onder toerekenbaar tekortschieten dient in dit verband ook te worden verstaan: het in staat van faillissement geraken, het verliezen van de beschikkingsbevoegdheid over het vermogen, het  aanvragen van surséance van betaling of het staken van de bedrijfsvoering. Het vorenstaande laat onverlet het recht van de ander om nakoming of vervangende en / of aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Intellectuele eigendom
13.1 Gebruiker behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij inzet of heeft ingezet ter uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze uit de Nederlandse wet voortvloeien.
13.2 Het auteursrecht van het verstrekte lesmateriaal berust bij gebruiker. Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij één en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet in directe zin vervat ligt in de gebruiker verstrekte opdracht. De door de gebruiker verstrekte syllabi en de ter beschikking gestelde documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de cliënt. Bij overtreding van deze voorwaarde is gebruiker gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en schadevergoeding te vorderen.
13.3 Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker.
13.4 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid is gewezen, respectievelijk als die voortvloeit uit de aard van de informatie. Gebruiker zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen die redelijkerwijs van hem verwacht kunnen worden treffen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Artikel 14 Annulering

14.1 Annulering  Open Inschrijving training
14.1.1 Aanmelding is bindend om de organisatie van de training mogelijk te maken, daar deze afhankelijk is van het aantal deelnemers.
14.1.2 Bij annulering tot vier weken voor aanvang van een workshop of training betaalt u 25% annuleringskosten. Bij annulering in de periode 4-2 weken voor de aanvang blijft u 50% van de deelnamekosten verschuldigd. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvangsdatum: 100% van de cursuskosten worden in rekening gebracht. Reden van afzegging speelt geen rol bij de annuleringsregeling. In overleg is vervanging mogelijk indien de voorgedragen persoon tot de doelgroep van de workshop behoort.
14.1.3 Annuleringen dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden.

14.2 Annulering InCompany training
14.2.1 Bij annulering tot vier weken voor aanvang van een workshop of training betaalt u 25% annuleringskosten. Bij annulering in de periode 4-2 weken voor de aanvang blijft u 50% van de opdrachtsom verschuldigd. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvangsdatum: 100% van de opdrachtsom worden in rekening gebracht. Reden van afzegging speelt geen rol bij de annuleringsregeling.
14.2.2 Annuleringen dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden.

14.3 Annulering individuele training
14.3.1 Bij annulering van de gereserveerde advies en begeleidingsuren in de periode van 3 weken tot 72 uur voor de aanvang van de afspraak wordt 50% van de uren in rekening gebracht. Bij annuleren van de gereserveerde advies- en begeleidingsuren binnen 72 uur voor aanvang van de afspraak door opdrachtgever of cliënt, worden deze uren in rekening gebracht. Reden van afzegging speelt geen rol bij de annuleringsregeling.
14.3.2 Annuleringen dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden.

Artikel 15 Doorgang van activiteiten
15.1 Een activiteit vindt slechts doorgang indien er voldoende aanmeldingen zijn. Gebruiker bepaalt wanneer daar sprake van is.
15.2 Gebruiker beslist in principe twee weken voor de geplande aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van een activiteit. Gebruiker behoudt echter het recht dit besluit te verschuiven naar één week voor de geplande aanvangsdatum, de opdrachtgever zal hierover tijdig worden geïnformeerd.
15.3 Indien een activiteit geen doorgang heeft zal restitutie van reeds betaalde deelnemersgelden plaatsvinden.
15.4 Indien gebruiker de geplande aanvangsdatum verandert, heeft de opdrachtgever het recht de inschrijving kosteloos te annuleren, onder het voorbehoud dat de annulering binnen twee weken na bekendmaking van de wijziging moet zijn ontvangen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
16.1 Gebruiker is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht indien deze het gevolg zijn van het door hem niet in acht nemen van de nodige zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs mag worden gerekend. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waartoe haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval recht op uitkering geeft.

Artikel 17 Toepasselijk recht en de bevoegde rechter
17.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en gebruiker waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker woonplaats heeft.

Artikel 18 Wijziging van de Algemene Voorwaarden
18.1 Gebruiker heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien deze binnen 30 dagen na verzending van deze kennisgeving niet schriftelijk anders meedeelt dan wordt hij geacht met de wijzigingen of aanvullingen in te stemmen.